Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid

Accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ENTRIO

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen ENTRIO en de klant, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Door de factuur te betalen erkent de klant hiervan kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.

2. De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd op tijdstippen, die vastgelegd worden in overleg met de klant. De klant garandeert de toegang tot de lokalen waar de werken moeten uitgevoerd worden en verbindt er zich toe om, naar behoefte, de airconditioning of verwarming niet af te sluiten. De klant garandeert tevens om bij extreme weersomstandigheden, als er wettelijk verplichte maatregelen dienen te worden genomen, hierbij de Entrio-medewerkers niet uit te sluiten.

3. Bij het verplicht dragen van specifieke PBM’s stelt de klant deze ter beschikking, behalve veiligheidsschoenen. Deze worden standaard door Entrio voorzien.

4. Entrio garandeert (cf. cao 12.5.2003) dat de werknemers tewerkgesteld bij de klant, op het ogenblik van overname van een contract van een schoonmaakleverancier binnen PC 121, hun werk terug aangeboden krijgen, indien zij aan de voorwaarden voldoen.

5. Het personeel krijgt verlof op feestdagen, alsook op de extra wettelijke feestdagen waarvan het personeel van de klant geniet. Binnen het PC 121 is 11 juli een extra wettelijke feestdag.

6. De schoonmaakwerkzaamheden worden georganiseerd en gecontroleerd door een regio-verantwoordelijke. Bij onvoorziene omstandigheden dient het personeel zich te schikken naar de opdrachten van de klant en neemt de klant de algemene verantwoordelijkheid van de werken op zich.

7. Indien de klant producten en/of machines ter beschikking stelt aan de Entrio-medewerker neemt de klant hier tevens alle verantwoordelijkheid voor op zich. Tevens zal hij Entrio de nodige veiligheidsfiches bezorgen van de producten en/of machines, alsook een opleiding voorzien voor het correcte gebruik van de producten en/of machines.

8. In geval van overmacht bij de klant (o.a. staking of plotse afwezigheid) en het schoonmaakpersoneel niet kan worden toegelaten op de werf, zal de eerste dag niet in mindering gebracht worden bij de facturatie. Bij langdurige staking/afwezigheid, of bij overmacht uit hoofde van Entrio, wordt de overeenkomst geschorst zonder dat deze echter beëindigd wordt (met een wachttijd van 7 kalenderdagen). Indien aan de belangen van Entrio een aanzienlijk en onevenredig nadeel wordt toegebracht als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de economische en/of zakelijke omstandigheden waarop Entrio geen invloed heeft, zelfs al waren deze voorzienbaar, komen de partijen op eenvoudig verzoek onverwijld bijeen om na te gaan of er sprake is van een dergelijke moeilijkheid en, zo ja, welke eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst noodzakelijk zijn om te voorzien in een eerlijke en billijke oplossing ter verzachting, opheffing of vermijding van een dergelijke moeilijkheid.

9. De overeenkomsten worden afgesloten voor een onbepaalde duur met een vooropzeg van vier maanden betekend per aangetekend. Deze opzegmodaliteiten gelden eveneens voor een vermindering van prestaties. Indien deze opzegtermijn niet kan gerespecteerd worden, zal er een schadevergoeding van 4 maanden of een pro rata van de nog te presteren periode aangerekend worden.

10. Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten en klein materiaal, vervoer, verzekeringen, arbeidsgeneeskunde, en algemene kosten. Bij wijziging van één van deze elementen kunnen onze prijzen naar verhouding worden aangepast. Onze offertes zijn hoogstens 1 maand geldig.

11. Investeringen in machines specifiek aangeschaft voor de klant en met een aanschaffings-waarde van meer dan € 1000, worden op 36 maanden afgeschreven. Indien de klant het contract wil beëindigen voor deze termijn, verbindt hij zich ertoe deze machine over te nemen aan de restwaarde.

12. Onze prijzen bevatten niet de levering van sanitaire benodigdheden zoals toiletpapier, handzeep, handdoeken, grote vuilzakken, … evenmin als de ophaling van het afval. De klant staat in voor het onderhoud van de microvezeldoeken- en dweils van ENTRIO, tenzij anders afgesproken.

13. De klant draagt de kosten voor de levering van elektriciteit, verwarming, water en lozing van vervuild water.

14. De klant verbindt er zich toe om ons personeel niet in dienst te nemen gedurende de looptijd van het schoonmaakcontract en in een periode van 6 maanden die er op volgen. Elke inbreuk op dit artikel zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van € 2500 per afgeworven persoon, onverminderd het recht voor Entrio om hogere werkelijke schade te bewijzen en in te vorderen.

15. Iedere klacht moet worden schriftelijk geuit. Indien de klacht de uitvoering van de werken betreft, moet deze binnen de 48h00 geuit worden. Betreft de klacht de opstelling of calculatie van de factuur, dan dient deze binnen de week van ontvangst geuit te worden.

16. Entrio kan enkel aansprakelijk gesteld worden in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet. Haar aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en zij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, bedrijfsstilstand, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, storing van de planning of productieprocessen. Haar globale aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering onderschreven door Entrio. Bij gebreke aan verzekering of indien, om welke reden ook, geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheid in hoofdsom en bijhorigheden beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald onder de relevante overeenkomst of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gefactureerd tijdens de zes maanden voorafgaandelijk aan het (laatste) voorval dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor: breuk en/of schade van neonlichten of gelijkaardige installaties; breuk en/of schade die voortkomt uit de slechte staat of de slijtage van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel, alsook voor krassen op ruiten en spiegels.

17. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, op de zetel van Entrio, netto zonder korting, tenzij specifiek anders bedongen in het contract. Bij niet-tijdige -betaling van een factuur heeft Entrio het recht om de uitvoering van haar verbintenissen, onder eender welke overeenkomst met de klant, op te schorten en kan zij, mits voorafgaande ingebrekestelling, alle overeenkomsten met de klant lastens deze laatste eenzijdig ontbinden. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn aan een rentevoet bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand in handelstransacties evenals een schadebeding voor schade en kosten verbonden aan invordering ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250 en een maximum van € 3000. Dit schadebeding dekt de schade voor eventuele tussenkomt van een advocaat niet, en doet aldus op geen enkele wijze afbreuk aan het recht om, in het kader van een eventuele procedure, rechtsplegingsvergoeding te vorderen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, ingeval van samenloop van de schuldeisers van de klant en wanneer de klant het voorwerp uitmaakt van een insolventie- of ontbindingsprocedure, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De bedragen die de klant aan Entrio verschuldigd is, kunnen, behoudens schriftelijk akkoord vanwege Entrio, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover Entrio. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover Entrio uit te stellen of op te schorten. De klant kan ten aanzien van Entrio geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg. Entrio behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik betaling door de klant van een door Entrio te bepalen voorschot en/of andersoortige waarborg te eisen alvorens de verkopen, leveringen en/of werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten.

Wanneer op verzoek de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover Entrio.

18. De door Entrio geleverde goederen blijven eigendom van Entrio zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Entrio heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voor de levering van de goederen. Tot zekerheid van betaling van alle bedragen verschuldigd door de klant aan Entrio, onder welke titel ook, geeft de klant in pand ten voordele van Entrio alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, de goederen geleverd onder de factuur die onbetaald blijft en onder navolgende facturen, alsook de goederen eigendom van de klant net voor elke samenloop van schuldeisers van de klant. Entrio is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten. Hetgeen hiervoor is bepaald doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de melding dat de goederen ter beschikking van de klant zijn, en bij gebreke daaraan, vanaf de levering van de goederen, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

19. Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming, in casu de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. ENTRIO heeft hiertoe een privacy policy opgesteld die vrij raadpleegbaar is op www.entrio.be. ENTRIO is niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de klant of de sector van de klant van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op ENTRIO als dienstverlener, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

20. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken met rechtsmacht te Kortrijk bevoegd.