Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid

Accepteer cookies

Privacy policy

Privacy Policy & disclaimer ENTRIO

De verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in onderstaande privacy policy zijn onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR”)

Deze privacy policy is van toepassing het verwerken van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website www.entrio.be, klanten, prospecten, leveranciers en personen die ons om informatie vragen. Deze personen zullen verder ‘de betrokkene(n)’ genoemd worden. Onder ‘verwerken van persoonsgegevens’ wordt bedoeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, samenbrengen, archiveren, wissen en uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. 

Op (ex-)werknemers, stagiairs en personen die zich kandidaat stellen voor een openstaande vacature of een spontane sollicitatie hebben ingediend, is een HR Privacy Policy van toepassing die hen expliciet wordt medegedeeld. 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijk is ENTRIO bvba, Evolis 102, 8530 Harelbeke (BE0453.734.128).

2. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met de betrokkene hebben, kunnen wij over bepaalde  gegevens beschikken. Deze hebben wij ofwel rechtstreeks ontvangen bij contactname, aangaan van een dienstverleningscontract, …  ofwel onrechtstreeks.

De betrokkenen garandeert dat de gegevens die rechtstreeks zijn medegedeeld juist en volledig zijn. De betrokkene zal ENTRIO onverwijld op de hoogte houden over iedere mogelijke wijziging in de persoonsgegevens zodat wij in een blijvende optimale dienstverlening kunnen voorzien. 

ENTRIO kan ook persoonsgegevens van de betrokkene bekomen via bronnen die al dan niet openbaar zijn (vb. Trends Top). Wanneer de betrokkene onze website bezoekt, kunnen wij informatie opslaan via cookies. Een cookie is een bestandje met een unieke code die toelaat de browser van de betrokkene te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de webserver van de website of door derden zoals social media (via de social media buttons). Er kunnen ook cookies geplaatst worden door Google om inzicht te krijgen in de analytics van onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen (-16 jaar). Indien dit toch zou gebeurd zijn, neem contact op met ENTRIO via privacy@entrio.be. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals o.a. gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 

2.1. Doelstellingen en rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt om bepaalde, welomschreven, duidelijke doelstellingen te bereiken. O.a.

+ Informeren over onze diensten en/of wijziging van onze diensten;
+ Contactname om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
+ Afhandelen van contract, factuur, betaling.

Om deze doelstellingen  te kunnen bereiken, is er tevens een rechtvaardiging nodig op grond waarvan de persoonsgegevens verwerkt mogen worden. ENTRIO beroept zich op volgende rechtsgronden om persoonsgegevens te verwerken:

+ Indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven.Vb. foto van een klant bij het geven van een testimonial
+ Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst.Vb. contactgegevens van een klant / leverancier
+ Indien de verwerking noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen (in  casu arbeids-, socialezekerheids- en fiscaalrecht (federaal, regionaal, sectoraal, ….))Vb. in kader van inhoudingsplicht
+ Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.Vb. opslag van contactgegevens prospect in offertefase

2.2. Bewaartermijnen

ENTRIO bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene zolang als nodig voor de doelstelling van de verwerking.

+ Klanten / leveranciers: tot 10 jaar na einde van de commerciële overeenkomst
+ Prospecten: tot 1 jaar na de schriftelijke mededeling van de prospect dat er niet wordt ingegaan op het commerciële voorstel van ENTRIO.
+ Zolang als nodig om de persoonsgegevens te verwijderen nadat de bewaringstermijnen die de regelgeving voorziet, verstreken zijn.
+ Zolang als nodig om wettelijke verplichtingen na te leven.

2.3. Toegang tot persoonsgegevens

ENTRIO kan de persoonsgegevens van de betrokkene doorgeven aan de volgende ontvangers:
+ Dienstverleners gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en migratie
+ Overheidsinstanties zoals onder andere de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Federale Overheidsdienst Financiën, de secundaire netwerken van de RSZ, …
+ Arbeidsongevallenverzekeraar en andere verzekeringsmaatschappijen
+ Vakbondsafvaardiging, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, ondernemingsraad
+ Externe en interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
+ Gerechtsdeurwaarder
+ Vertrouwenspersoon
+ Gerechtelijke instanties
+ IT- en Telecompartners (oa. Cloudservices)
+ Partners werving en selectie zoals interimkantoren

ENTRIO garandeert voorts dat de personen die in zijn naam en voor zijn rekening werken uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht in het kader van de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

ENTRIO voorkomt door middel van functiescheiding dat een combinatie van toegangsrechten kan leiden tot ongeautoriseerde handelingen en/of toegang tot gegevens.

ENTRIO verbindt er zich toe de personen die onder zijn verantwoordelijkheid of gezag werken en die in hun functie toegang hebben tot persoonsgegevens, kennis te geven van de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Dit gebeurt o.a. door het ter beschikking stellen van een interne gedragscode.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden in landen buiten de EU. Bovenstaande derde partijen ontvangen en/of verwerken in opdracht van ENTRIO persoonsgegevens om bepaalde taken uit te voeren. We sluiten met deze organisatie vertrouwelijkheidsovereenkomsten en/of verwerkingsovereenkomsten.

3. Rechten van de betrokkene ten aanzien van zijn persoonsgegevens

3.1. Recht op inzage en kopie

Betrokkenen hebben het recht om aan ENTRIO informatie te vragen over het verwerken van persoonsgegevens. Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke van ENTRIO, kan de betrokkene (nadat de identiteit werd geverifieerd door toegevoegde kopie van identiteitskaart bij de aanvraag) een kopie van de persoonsgegevens verkrijgen.

Als de betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dan kan men dit schriftelijk of elektronisch aanvragen. ENTRIO bepaalt of het deze kopie schriftelijk of elektronisch ter beschikking stelt.

+ ENTRIO, t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijkeEvolis 102 – 8530 Harelbeke
+ Mail: privacy@entrio.be

3.2. Recht op verbetering

Betrokkenen kunnen aan ENTRIO vragen om onjuiste persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. ENTRIO zal zo snel mogelijk op deze aanvraag ingaan.

3.3. Recht om vergeten te worden

Betrokkenen hebben het recht om, zonder onredelijke vertraging, zijn persoonsgegevens te laten wissen. ENTRIO zal de persoonsgegevens wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.Het recht om ‘vergeten te  worden’ is niet altijd (en niet onmiddellijk) van toepassing, omdat de persoonsgegevens nodig kunnen zijn voor o.m.:

+ het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
+ het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag;
+ de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.4. Recht om het beperken van de verwerking van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft de werknemer het recht om van de werkgever de beperking van verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen, indien o.m. één van volgende elementen van toepassing is:

+ De juistheid van persoonsgegevens wordt betwist door de werknemer;
+ De verwerking is onrechtmatig en de werknemer verzoekt in de plaats van, het wissen van de gegevens, om een beperking van het gebruik ervan.

Als de verwerking beperkt is kunnen persoonsgegevens slechts verwerkt worden met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

ENTRIO zal de gegevens die verstrekt werden door de betrokken onderwerpen aan het recht op dataportability. Het formaat dat gebruikt wordt om dataportability mogelijk te maken is PDF.

3.6. Recht om klacht in te dienen

De betrokkene heeft, los van de andere mogelijkheden van administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk is op de privacywetgeving.

+ Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit)Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+ 02 274 48 00

3.7. Contact

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ENTRIO.

+ ENTRIO, t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke, Evolis 102 – 8530 Harelbeke
+ Mail: privacy@entrio.be

ENTRIO mag de nodige maatregelen nemen om de identiteit van de betrokkene die een verzoek indient, te controleren.

4. Garanties ter bescherming en beveiliging van de gegevens

ENTRIO heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Hierbij rekening houdend met de stand van technologie, de uitvoeringskosten en de aard, omvang en context van de verwerkingsdoeleinden. Niet limitatieve lijst:

+ Afspraken met verwerkers
+ Paswoorden policy e-toepassingen
+ Toegangsbeveiliging tot gegevens
+ Interne gedragscode 

ENTRIO zal datalekken (die een risico inhouden voor de rechten en vrijheden van kandidaten, werknemers, …), binnen de 72u melden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze melding wordt minstens het volgende aangegeven:

+ Aard van het incident
+ Tijdstip van vaststelling
+ Betrokken gegevens
+ Direct genomen maatregelen om bijkomende schade te beperken

Structureel genomen maatregelen ter voorkoming van een incident in de toekomst worden opgenomen in de privacy policy.Als de datalekken zich hebben voorgedaan bij één van de externe dienstverleners, zullen zij ENTRIO hieromtrent informeren zodat ENTRIO de nodige info kan verstrekken aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit).

5. Gebruiksvoorwaarden website www.entrio.be 

Door gebruik te maken van de website www.entrio.be aanvaardt de betrokkene volgende gebruiksvoorwaarden.

+ ENTRIO beschikt over het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, de design en de volledige inhoud. Gebruik van deze website of delen ervan (in welke vorm dan ook) is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ENTRIO.
+ Het is tevens verboden om de via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen en over te dragen aan derden. 
+ De informatie over onze diensten die op de website gepubliceerd staan, zijn louter informatief en kunnen in geen enkel geval als bindend worden beschouwd. ENTRIO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit informatie die op de website te vinden is. 
+ ENTRIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via www.entrio.be te bereiken zijn.
+ ENTRIO kan koppelingen opnemen naar websites en services van derden waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. 

6. Algemeen

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie op www.entrio.be. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot het gebruik van onze website of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens is dit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit)Drukpersstraat 35, 1000 Brussel02 274 48 00